Υπηρεσίες
Η αξία των υπηρεσιών μας

Οι άνθρωποι της Επιχειρηματικής & Αγροτικής  Ανάπτυξης ξεχωρίζουν για τον επαγγελματισμό τους, την τεχνογνωσία και την επιστημονική επάρκεια που διαθέτουν καθώς και για την πολυετή  εμπειρία τους. Με απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες των πελατών μας, παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής επιχειρήσεων και οργανισμών. 

Η εταιρεία Επιχειρηματική & Αγροτική Ανάπτυξη ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικής επιχειρήσεων και οργανισμών. Είναι μια εταιρεία που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων για ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρηματικών λειτουργιών αλλά και ανάπτυξης τους σε ένα δυναμικό οικονομικό περιβάλλον. Κατανοώντας την ανάγκη για προσαρμογή στις εξελίξεις του ανταγωνισμού παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικής ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας. Παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρηματικών λειτουργιών, συμβουλευτικής επιχειρήσεων σε θέματα ανάπτυξης και ασφαλίσεων. Είμαστε ο αξιόπιστος συνεργάτης σας σε κάθε βήμα σας!

Screenshot_2
Διαχείριση επενδυτικών σχεδίων
 • Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης / υπαγωγής.

 • Αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου.

 • Εύρεση πηγών χρηματοδότησης.

 • Οικονομοτεχνικές μελέτες.

 • Υποστήριξη και παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Συμβουλευτική επιχειρήσεων
 • Οργάνωση επιχειρήσεων και οργανισμών.

 • Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου.

 • Ανάπτυξη καινοτομιών.

 • Μελέτες διαχειριστικών συστημάτων ποιότητας.

 • Αναδιάρθρωση επιχείρησης – λειτουργικός και οργανωτικός ανασχεδιασμός.

 • Ρυθμίσεις οφειλών και διαχείριση τραπεζικών υποχρεώσεων.

Screenshot_8
Screenshot_7
Υποστήριξη σε αγρότες
 • Δηλώσεις ΟΣΔΕ.

 • Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων.

 • Σχέδια βελτίωσης.

 • Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών.

 • Συμβουλευτική επενδύσεων.

Φορολογικές & λογιστικές υπηρεσίες
 • Λογιστικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις.

 • Συμβουλευτική φοροτεχνικών θεμάτων.

 • Ενάρξεις και μετατροπές επιχειρήσεων.

 • Υπηρεσίες μισθοδοσίας και εργατικών.

 • Φορολογικές δηλώσεις ιδιωτών.

 • Ρυθμίσεις και επιδόματα.

Screenshot_4
Screenshot_9
Ασφαλιστικά προϊόντα
 • Ασφάλιση υγείας, κατοικίας, οχήματος.

 • Προσωπική / επαγγελματική αστική ευθύνη.

 • Ασφάλιση επιχείρησης.

 • Ομαδικά προγράμματα ασφάλισης.

 • Αποταμιευτικά προγράμματα.