Οικονομικά στοιχεία

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεια που από την κείμενη νομοθεσία υποχρεούται να δημοσιεύει η εταιρεία μας προς ενημέρωση του κοινού. Παρατίθενται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας: Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων.