Χρόνοι διαβίβασης συναλλαγών 2024

ΣυναλλαγέςΚανάλια διαβίβασηςΧρόνος διαβίβασηςΔιάταξη της A.1138/2020
Χονδρικές συναλλαγές / εκδιδόμενα παραστατικά εσόδων [Διαβιβάζει ο εκδότης]➤ Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
➤ Εφαρμογή ΑΑΔΕ (timologio)
Πραγματικός χρόνος(άρθρο 5 παρ. 1α)
Εμπορικό  ERPΠραγματικός χρόνος(άρθρο 5 παρ. 1β)
Ειδική φόρμα καταχώρησης Μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο(άρθρο 5 παρ. 1γ)
Έσοδα που δεν αφορούν έκδοση φορολογικού στοιχείου αλλά λογιστική εγγραφή καθώς και επιδοτήσεις, επιχορηγήσειςΕμπορικό /λογιστικό, ERPΔιαβιβάζονται, με την ένδειξη «λογιστική εγγραφή», μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο.(άρθρο 5 παρ. 1γ εδάφια 3 και 4)
Ειδική φόρμα καταχώρησης

Παράλειψη διαβίβασης – Απόκλιση

ΣυναλλαγέςΚανάλια διαβίβασηςΧρόνος διαβίβασηςΔιάταξη της A.1138/2020
Παράλειψη διαβίβασης .
Διαβίβαση από τον λήπτη στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης από τον ΕΚΔΟΤΗ [Διαβιβάζει ο λήπτης]
Εμπορικό /λογιστικό, ERP
Ειδική φόρμα καταχώρησης
Πριν από τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. που αφορά τις υπόχρεες οντότητες που τηρούν είτε διπλογραφικό είτε απλογραφικό λογιστικό σύστημα.(άρθρο 5 παρ 3 εδάφιο 2)
Αποκλίσεις
Διαβίβαση αποκλίσεων από λήπτη [Διαβιβάζει ο λήπτης]
Εμπορικό /λογιστικό, ERP
Ειδική φόρμα καταχώρησης
Η διαβίβαση απόκλισης γίνεται στο ίδιο χρονικό διάστημα με την παράλειψη διαβίβασης ως άνω(άρθρο 5 παρ 3 εδάφιο 3)

Στην περίπτωση είτε παράλειψης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων των παραστατικών και διαβίβασης αυτών από τον λήπτη είτε διαβίβασης με απόκλιση κατά την οποία ο λήπτης έχει κάνει τη σχετική επισήμανση, ο εκδότης, εφόσον αποδεχθεί την παράλειψή ή την απόκλιση διαβιβάζει τα σχετικά δεδομένα με την αντίστοιχη ένδειξη παράλειψης ή απόκλισης, εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.
Απόκλιση διαβίβασης διαβιβάζεται από τον Λήπτη μόνο στην περίπτωση που διαπιστώνει ότι ο εκδότης διαβίβασε δεδομένα με μικρότερη αξία συναλλαγής από την πραγματική.


Έσοδα ορισμένων οντοτήτων

ΣυναλλαγέςΚανάλια διαβίβασηςΧρόνος διαβίβασηςΔιάταξη της A.1138/2020
Οντότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, οι οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, οι οντότητες εκμεταλλευτές διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, η Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), οι οποίες κάνουν χρήση Παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1035/2020➤ Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ΤιμολόγησηςΔιαβιβάζουν τα δεδομένα τους εντός δύο ημερών από την ημερομηνία έκδοσης τους έως την 31.12.2025.(άρθρο 5 παρ. 1γ)

 

ΣυναλλαγέςΧρόνος διαβίβασηςΔιάταξη της A.1138/2020
Από την 1.7.2023 και εφεξής, οι οντότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, οι οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, οι οντότητες εκμεταλλευτές διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), διαβιβάζουν τα δεδομένα συναλλαγών χονδρικής αναλυτικά μέχρι την μεθεπόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών και τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων εσόδων λιανικής που έχουν εκδοθεί χωρίς τη χρήση Φ.Η.Μ., συγκεντρωτικά ανά μήνα και μέχρι την μεθεπόμενη ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα έκδοσης αυτών.Διαβιβάζουν τα δεδομένα συναλλαγών χονδρικής αναλυτικά μέχρι την μεθεπόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών και τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων εσόδων λιανικής που έχουν εκδοθεί χωρίς τη χρήση Φ.Η.Μ., συγκεντρωτικά ανά μήνα και μέχρι την μεθεπόμενη ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα έκδοσης αυτών.

Ειδικότερα στην περίπτωση οντοτήτων εκμεταλλευτών διοδίων, για τις συναλλαγές εσόδων λιανικής παραστατικών διοδίων που εκδίδονται στους σταθμούς διελεύσεων, αυτά διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα έως την δέκατη (10) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών. 
(άρθρο 5 παρ. 1γ εδάφιο 6)
Λιανικές  συναλλαγές

ΣυναλλαγέςΚανάλια διαβίβασηςΧρόνος διαβίβασηςΔιάταξη A.1138/2020Τρόπος διαβίβασης
Λιανικές➤ Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ΤιμολόγησηςΠραγματικός χρόνος  (άρθρο 5 παρ. 2, εδάφιο πρώτο)Αναλυτικά ανά στοιχείο (άρθρο 4 παρ 2γ)
Έως  31.3.2024
Λιανικές συναλλαγές για τις οντότητες που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε. Α.1171/2021
ΦΗΜ – esendΔιαβιβάζονται έως στις 20 του επόμενου μήνα αναλυτικά ή συγκεντρωτικά ανά μήνα με :
εμπορικό /λογιστικό, ERP
– ειδική φόρμα καταχώρησης ( για όσους έχουν το δικαίωμα χρήσης)
(άρθρο 4 παρ. 2α εδάφιο 3 και  άρθρο 5 παρ 1γ εδάφιο 3 της Α.1138/2023)
Από 1.4.2024
Λιανικές συναλλαγές για τις οντότητες που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε. Α.1171/2021
ΦΗΜ – esendΣύνοψη Σε ένα (1) λεπτό έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε (esend)(άρθρο 5 παρ. 2, εδάφιο 1 και 2)Αναλυτικά ανά στοιχείο (άρθρο 4 Παρ. 2α εδάφιο πρώτο)
Χαρακτηρισμός Ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται έως την ημερομηνία υποβολής δήλωσης ΦΠΑ(άρθρο 6 παρ. 2βα) 
Λιανικές από οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ (ΠΟΛ.1002/2014)Εμπορικό /λογιστικό, ERPΠραγματικός χρόνος(άρθρο 5 παρ. 2 εδάφιο 4)Αναλυτικά ανά στοιχείο λιανικής πώλησης (άρθρο 4 παρ. 2β)
➤ Εφαρμογή ΑΑΔΕ (timologio)Πραγματικός χρόνοςάρθρο 5 παρ. 2, πρώτο εδάφιο)Αναλυτικά ανά στοιχείο λιανικής πώλησης
Ειδική φόρμα καταχώρησηςΜέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο(άρθρο 5 παρ. 2, πρώτο εδάφιο σε συνδυασμό με άρθρο 5 παρ 1γ)Αναλυτικά ανά στοιχείο λιανικής πώλησης
Αποκλίσεις λιανικών (μετά την 1.4.2024)Εμπορικό /λογιστικό, ERP
Ειδική φόρμα καταχώρησης
Διαβιβάζονται  μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο(Συνδυασμός άρθρο 4 παρ. 2α εδάφιο 2 και άρθρο 5 παρ 1γ εδάφιο 3)Είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα. (άρθρο 4 παρ. 2α, εδάφιο δεύτερο)

Λοιπές συναλλαγές  που διαβιβάζονται στην πλατφόρμα myDATA (Σύνοψη και χαρακτηρισμός)

ΣυναλλαγέςΛεπτομέρειεςΧρόνος διαβίβασηςΔιάταξη A.1138/2020
Β1 (μη αντικριζόμενα παραστατικά λήπτη ημεδαπής/Αλλοδαπής) Παραστατικά αγοράς αγαθών, εξόδων, υπηρεσιών, για τα οποία έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής πώλησης όπου δεν περιέχονται τα στοιχεία ταυτοποίησης της επιχείρησης ως λήπτριας (παραστατικά από 13.1 έως 13.31).
13 Λήψη παραστατικών λιανικής :
Έξοδα – Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής (13.1)Έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης Φ.Π.Α. (μήνας ή τρίμηνο) [Ειδικά για τις οντότητες που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.]Παρ. 3 άρθρου 5 – παρ. 3α άρθρου 6
Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής (13.2)
Κοινόχρηστα (13.3)
Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) (13.30) (π.χ. ΕΝΦΙΑ, παράβολα κλπ.)
Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής (13.31)
Β2 (Αντικριζόμενα παραστατικά λήπτη ημεδαπής/Αλλοδαπής) Είναι παραστατικά αγοράς αγαθών / υπηρεσιών που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης της Επιχείρησης ως λήπτη με εκδότη,
14 Παραστατικά Λήψης Χονδρικής Εξαιρούμενων Οντοτήτων ημεδαπής / αλλοδαπής :
Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις (14.1)Έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης Φ.Π.Α. (μήνας ή τρίμηνο) [Ειδικά για τις οντότητες που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.]Παρ. 3 άρθρου 5 – παρ. 3α άρθρου 6
Αποκτήσεις τρίτων χωρών (εισαγωγές) (14.2)
Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών (14.3)
Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών (14.4)
ΕΦΚΑ και λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (14.5)
Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) (14.30)
Συμβόλαιο – Έξοδο (15.1)
Ενοίκια – Έξοδο (16.1) Ο Τύπος Παραστατικού 16.1. Ενοίκιο – Έξοδο  χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ιδιώτης (μη υπόχρεος στην τήρηση βιβλίων) και ο Λήπτης είναι Επιχείρηση.
 Χρόνος διαβίβασηςΔιάταξη A.1138/2020
Εγγραφές μισθοδοσίας (17.1)Διαβιβάζονται έως την υποβολή της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρουΠαρ.4 άρθρο 5 – παρ. 3β άρθρου 6
Αποσβέσεις (17.2)Έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματοςΠαρ. 3γ άρθρου 6

 

Εγγραφές τακτοποίησης

 Κανάλι διαβίβασηςΧρόνος διαβίβασηςΔιάταξη A.1138/2020
Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων
Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων λογιστική βάση (17.5)
Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων φορολογική βάση (17.6)
Εμπορικό /λογιστικό, ERP
Ειδική φόρμα καταχώρησης
Έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος(άρθρο 5 παρ. 4)

 

Έξοδα που χαρακτηρίζονται στην πλατφόρμα myDATA 

 Χρόνος χαρακτηρισμούΔιάταξη A.1138/2020
Για τις συναλλαγές που αφορούν σε χαρακτηρισμό παραστατικών εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης που λαμβάνει η οντότητα από υπόχρεες οντότητες ημεδαπής
(Παραστατικά Α1-Α2)
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα. Ειδικά για τις οντότητες που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.παρ. 3α άρθρου 6

Απώλεια διασύνδεσης

 Κανάλι διαβίβασηςΧρόνος διαβίβασηςΔιάταξη A.1138/2020
Σε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης η οποία αποδεικνύεται από την υπόχρεη οντότητα με κάθε πρόσφορο μέσο, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων διαβιβάζονται αμελλητί με την αποκατάσταση της διασύνδεσης, με την ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης»➤ Είτε από το κανάλι που εκδόθηκαν και δεν διαβιβάσθηκαν επιτυχώς
Είτε από εμπορικό /λογιστικό, ERP
Είτε από ειδική φόρμα καταχώρησης
Τα δεδομένα διαβιβάζονται το αργότερο εντός μιας (1) ημέρας από την καταληκτική ημερομηνία διαβίβασής τουςΆρθρο 5 παρ 6

 Περισσότερα για την απώλεια διασύνδεσης δείτε εδώ.

Διευκολύνσεις 2023-2024

Από την 1.7.2023 έως και την 31.12.2024, εφόσον οι υπόχρεες οντότητες της παρούσας είτε δεν λάβουν τα έξοδα τους από τις οντότητες που αναφέρονται στα τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 5, (οντότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, οι οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, οι οντότητες εκμεταλλευτές διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η Τράπεζα της Ελλάδος) ως αντικριζόμενα παραστατικά εξόδων ημεδαπής (Τύποι Παραστατικών Α1), είτε τα λάβουν με διαπίστωση αντικειμενικής αδυναμίας συσχέτισης με τις λογιστικές εγγραφές που έχουν διενεργήσει, συνεχίζουν να διαβιβάζουν τα εν λόγω έξοδα με Τύπους Παραστατικού της κατηγορίας Β2, 14.30 – Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) και 14.31 – Πιστωτικό ημεδαπής/αλλοδαπής.
Για τις εν λόγω περιπτώσεις οι λήπτες δεν διαβιβάζουν δεδομένα παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης. Τα εκδοθέντα παραστατικά της περίπτωσης αυτής δύνανται να απορρίπτονται από τους λήπτες εφόσον δεν συσχετίζονται επαρκώς με τις λογιστικές εγγραφές τους, για σκοπούς ορθής απεικόνισης του λογιστικού και φορολογικού τους αποτελέσματος (άρθρο 7 τελευταία εδάφια περίπτωσης ζ Α.1138/2020).

Λοιπές αλλαγές από 1η.1.2024 σε διάφορα θέματα myDATA

1. Όρια ένταξης στην ειδική φόρμα καταχώρησης. Από το 2024 τα έσοδα για τα όρια ένταξης στην ειδική φόρμα καταχώρησης είναι 30.000 ευρώ με βάση τον τίρο του 2022. (περ. γα παρ 6 άρθρου 4 Α.1128/2020) . Επίσης το πλήθος των τιμολογίων που ισχύει για την ένταξη στην ειδική φόρμα για το 2024 προκύπτει από τα τιμολόγια που εκδόθηκαν το 2023.

2. Για το 2024 είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των τύπων παραστατικών:
6.1 – Στοιχείο Αυτοπαράδοσης,
6.2 – Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης και
8.2 – Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής.

3. Για το 2024 συνεχίζει να μην είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των μηδενικών παραστατικών  (περ ιγ’ παρ 7, Α.1138/2020).

4. Για το 2024 συνεχίζει να μην είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις) (περ ιγ’ παρ 7, Α.1138/2020)

5. Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οι εταιρείες του άρθρου 25 του ν. 27/1975, διαβιβάζουν δεδομένα αποκλειστικά με Τύπο Παραστατικού 17.4 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – Φορολογική Βάση», για το σύνολό των εσόδων τους και 17.6 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων – Φορολογική Βάση», για το σύνολό των εξόδων τους. Σε κάθε περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν δεδομένα λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης, για συναλλαγές που υπόκεινται σε Φ.Π.Α., εφόσον αποκτούν έσοδα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013. Στην περίπτωση λήψης αντικριζόμενων εξόδων ημεδαπής κατηγορίας Α1, διαβιβάζουν χαρακτηρισμό εξόδων με 2.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εξόδων.

– Στην περίπτωση ταυτόχρονων συναλλαγών με χρήση Μέσων Πληρωμών (POS) σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ και για σκοπούς δημιουργίας της Υπογραφής Πληρωμής ΥΠΑΗΕΣ – ΦΗΜ, τα σχετικά παραστατικά διαβιβάζονται από τις υπόχρεες οντότητες πριν την έκδοσή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με τους αντίστοιχους Τύπους Παραστατικών και την ένδειξη «Υπό Έκδοση» για σκοπούς τεκμηρίωσης ολοκλήρωσης της διαδικασίας έκδοσης.

– Στην περίπτωση αποδείξεων είσπραξης Μέσων Πληρωμών (POS), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που εκδόθηκαν ή κατάλληλων λογιστικών αρχείων που δημιουργήθηκαν και δεν συσχετίστηκαν με τιμολόγια ή αποδείξεις λιανικής πώλησης έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της χρήσης που αφορούν, τα σχετικά ποσά που αντιστοιχούν σε αυτές, επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της υπόχρεης οντότητας. Εφόσον οι εν λόγω αποδείξεις είσπραξης τιμολογηθούν σε επόμενη χρήση, για την τρέχουσα διαβιβάζονται ως έσοδα επόμενων χρήσεων (περ ιγ’ παρ 7, Α.1138/2020).
.
6. Από 1.12024 αναφορικά με δεδομένα συναλλαγών που υπόκεινται σε ΦΠΑ ισχύει ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο, τα έσοδα που υποβάλλονται στη δήλωση ΦΠΑ δεν μπορεί να είναι λιγότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και αντίστοιχα τα έξοδα που υποβάλλονται στη δήλωση ΦΠΑ δεν μπορεί να είναι περισσότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

7. QR code – Στα λογιστικά στοιχεία που εκδίδονται, είτε με τη χρήση προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό ERP), είτε μέσω της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. (timologio), καθώς και στα εκδοθέντα παραστατικά της περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 2 από την 1.1.2024 και εφεξής είναι υποχρεωτικό να υπάρχει και δισδιάστατος γραμμωτός κώδικας (QR code), στον οποίο εμπεριέχεται σύνδεσμος για την άμεση πρόσβαση σε ψηφιακή υπηρεσία της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA για την άμεση επισκόπηση σε φυλλομετρητή ιστού (browser) είτε της σύνοψης, είτε του συνόλου του παραστατικού, είτε και των δύο, όπως αυτά έχουν διαβιβασθεί. Κατά την επιτυχή διαβίβαση ενός παραστατικού στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA (με τη χρήση μεθόδου SendInvoices), επιστρέφεται κωδικοποιημένο κείμενο το οποίο χρησιμοποιείται από τα προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων προκειμένου να δημιουργήσουν το QR code (τύπου URL), μέσω του οποίου γίνεται επισκόπηση του παραστατικού (παρ 6 άρθρου 4 Α.1138/2020 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει).
Περισσότερα για το QR code δείτε εδώ.

8.  SIM – Στην περίπτωση έκδοσης των λογιστικών στοιχείων με τη χρήση Παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1035/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ειδικότερα στην περίπτωση συναλλαγών λιανικής οι υπόχρεες οντότητες του προηγούμενου εδαφίου έχουν την υποχρέωση να διαθέτουν και μονάδα ταυτότητας συνδρομητή παρόχου δικτύου – κάρτας SIM (Subscriber Identity/identification Module) είτε άλλο ισοδύναμο τρόπο κάλυψης μέσω ανάλογων υπηρεσιών παροχής δικτύου. Στην περίπτωση αυτή η υπόχρεη οντότητα πρέπει να δηλώνει τα στοιχεία (αριθμός, ημερομηνία, σκοπός) της σχετικής σύμβασης με τον πάροχο δικτύου στη Δήλωση ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπό στοιχεία Α.1258/2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης με τον εκάστοτε πάροχο δικτύου. Τα αντίστοιχα στοιχεία δηλώνονται και στη σύμβαση που συντάσσει η υπόχρεη οντότητα με τον Πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1035/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

9. Συναλλαγές με τη χρήση pos
– Στην περίπτωση ταυτόχρονων συναλλαγών με χρήση Μέσων Πληρωμών (POS) σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ και για σκοπούς δημιουργίας της Υπογραφής Πληρωμής ΥΠΑΗΕΣ – ΦΗΜ, τα σχετικά παραστατικά διαβιβάζονται από τις υπόχρεες οντότητες πριν την έκδοσή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με τους αντίστοιχους Τύπους Παραστατικών και την ένδειξη «Υπό Έκδοση» για σκοπούς τεκμηρίωσης ολοκλήρωσης της διαδικασίας έκδοσης.

– Στην περίπτωση αποδείξεων είσπραξης Μέσων Πληρωμών (POS), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που εκδόθηκαν ή κατάλληλων λογιστικών αρχείων που δημιουργήθηκαν και δεν συσχετίστηκαν με τιμολόγια ή αποδείξεις λιανικής πώλησης έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της χρήσης που αφορούν, τα σχετικά ποσά που αντιστοιχούν σε αυτές, επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της υπόχρεης οντότητας. Εφόσον οι εν λόγω αποδείξεις είσπραξης τιμολογηθούν σε επόμενη χρήση, για την τρέχουσα διαβιβάζονται ως έσοδα επόμενων χρήσεων.

 

Ειδική φόρμα καταχώρησης (διαβίβαση παραστατικών) τι ισχύει για το 2024

Η ειδική φόρμα καταχώρισης  αποτελεί ένα από τα κανάλια διαβίβασης στην πλατφόρμα myDATA. Δεν αποτελεί τρόπο έκδοσης στοιχείων και είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ.
Για να μπορεί μια οντότητα να χρησιμοποιήσει την ειδική φόρμα καταχώρισης ως τρόπο διαβίβασης των συναλλαγών της θα πρέπει εμπίπτει στα όρια χρήσης της τα οποία καθορίζονται με την απόφαση Α.1138/2020 (όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει) και συγκεκριμένα με τα όρια που ορίζονται στην περίπτωση γ’ της παρ. 6 του άρθρου 4 αυτής.

  • […] γ) ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που:
      
    γα) τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν υπερβαίνουν τα όρια των ακαθάριστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000. Τα ανωτέρω, για τους σκοπούς της διαβίβασης, εξετάζονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την Πλατφόρμα myDATA, και ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, εντός του οποίου πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση. Εξαιρετικά, για τα έτη 2020, 2021,2022, 2023 και 2024 τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022 αντίστοιχα ή
     
    γβ) εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης, ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος, όπως το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά για τα έτη 2020 και 2021, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πλήθος των τιμολογίων, με βάση τις υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (Β’ 179) απόφαση. Ειδικότερα για το έτος 2022 λαμβάνεται υπόψη το πλήθος των τιμολογίων της υποβληθείσας κατάστασης φορολογικών στοιχείων πελατών έτους 2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (Β’ 179) απόφαση.

Δικαίωμα χρήσης για οντότητες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα

Ακαθάριστα έσοδα Πλήθος τιμολογίωνΔυνατότητα χρήσης
έως και 30.000 ευρώέως και 50ναι
πάνω από 30.000 ευρώέως και 50ναι
έως και 30.000 ευρώπάνω από 50ναι
πάνω από 30.000 ευρώπάνω από 50όχι

Υπολογισμός ακαθάριστων εσόδων

Για τη χρήση της ειδικής φόρμας το έτος  2021Τα ακαθάριστα έσοδα υπολογίζονται από την φορολογική δήλωση του 2019
Για τη χρήση της ειδικής φόρμας το έτος  2022Τα ακαθάριστα έσοδα υπολογίζονται από την φορολογική δήλωση του 2020
Για τη χρήση της ειδικής φόρμας το έτος  2023Τα ακαθάριστα έσοδα υπολογίζονται από την φορολογική δήλωση του 2021
Για τη χρήση της ειδικής φόρμας το έτος  2024Τα ακαθάριστα έσοδα υπολογίζονται από την φορολογική δήλωση του 2022


Υπολογισμός πλήθους τιμολογίων

Για τη χρήση της ειδικής φόρμας το έτος  2021το πλήθος των τιμολογίων υπολογίζεται με βάση τις ΜΥΦ του 2019
Για τη χρήση της ειδικής φόρμας το έτος  2022το πλήθος των τιμολογίων υπολογίζεται με βάση τις ΜΥΦ του 2020
Για τη χρήση της ειδικής φόρμας το έτος  2023το πλήθος των τιμολογίων υπολογίζεται από τις διαβιβάσεις που έγιναν το 2022 στην πλατφόρμα myDATA
Για τη χρήση της ειδικής φόρμας το έτος  2024το πλήθος των τιμολογίων υπολογίζεται από τις διαβιβάσεις που έγιναν το 2023 στην πλατφόρμα myDATAΟντότητες με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα


Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα μοναδικό κριτήριο για τη χρήσης της ειδικής φόρμας είναι το πλήθος έκδοσης τιμολογίων κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Συγκεκριμένα όσες εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης έχουν τη δυνατότητα να διαβιβάζουν δεδομένα μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης .


Για επιχειρήσεις που κάνουν έναρξη εντός κάποιου φορολογικού έτους δεν ελέγχεται η δυνατότητα χρήσης καθώς δεν υπάρχουν δεδομένα (ακαθάριστα έσοδα ή πλήθος τιμολογίων) για τα προηγούμενα/ο έτη, συνεπώς μπορούν να κάνουν χρήση της ειδικής φόρμας εντός του έτους έναρξης.


Χρόνοι διαβίβασης συναλλαγών για οντότητες που έχουν δικαίωμα χρήσης της ειδικής φόρμας καταχώρησης  

 

Ειδική φόρμα καταχώρησηςΣυναλλαγέςΧρόνος διαβίβασης 2024
➤ Για οντότητες που έχουν δικαίωμα χρήσης της ειδικής φόρμας καταχώρισηςΈσοδα από εκδιδόμενα παραστατικά (χονδρικές συναλλαγές) καθώς και στοιχεία λιανικής χωρίς την υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ.Μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο
Ειδική φόρμα καταχώρησηςΣυναλλαγέςΧρόνος διαβίβασης  2024
➤ Για οντότητες που έχουν δικαίωμα χρήσης της ειδικής φόρμας καταχώρισηςΈσοδα που δεν αφορούν σε έκδοση φορολογικού στοιχείου, αλλά λογιστική εγγραφή καθώς και επιδοτήσεις, επιχορηγήσειςΔιαβιβάζονται, με την ένδειξη «λογιστική εγγραφή», μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο.
Ειδική φόρμα καταχώρησηςΣυναλλαγέςΧρόνος διαβίβασης 2024
Για οντότητες που έχουν δικαίωμα χρήσης της  ειδικής φόρμας καταχώρισηςΠαράλειψη διαβίβασης
Διαβίβαση από τον λήπτη στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης από τον ΕΚΔΟΤΗ
Πριν από τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. που αφορά τις υπόχρεες οντότητες που τηρούν είτε διπλογραφικό είτε απλογραφικό λογιστικό σύστημα
Αποκλίσεις
Διαβίβαση αποκλίσεων από λήπτη
Η διαβίβαση απόκλισης γίνεται στο ίδιο χρονικό διάστημα με την παράλειψη διαβίβασης ως άνω
Ειδική φόρμα καταχώρησηςΣυναλλαγέςΧρόνος διαβίβασης 2024
Για οντότητες που έχουν δικαίωμα χρήσης της ειδικής φόρμας καταχώρισης (ανεξαρτήτως ακαθαρίστων εσόδων) 
Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδωνΈως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
Ειδική φόρμα καταχώρησηςΣυναλλαγέςΧρόνος διαβίβασης 2024
Για οντότητες που έχουν δικαίωμα χρήσης της  ειδικής φόρμας καταχώρισης (ανεξαρτήτως ακαθαρίστων εσόδων) 
Διαβίβαση λοιπών συναλλαγών :
Β1 – Mη αντικριζόμενα παραστατικά λήπτη ημεδαπής/Αλλοδαπής :
– Παραστατικά αγοράς αγαθών, εξόδων, υπηρεσιών, για τα οποία έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής πώλησης όπου δεν περιέχονται τα στοιχεία ταυτοποίησης της επιχείρησης ως λήπτριας (κοινόχρηστα, ΕΝΦΙΑ, παράβολα, κ.λπ, παραστατικά από 13.1 έως 13.31 του παραρτήματος της Α.1138/2020)

Β2  – Αντικριζόμενα παραστατικά λήπτη ημεδαπής/Αλλοδαπής :
– Παραστατικά από 14.1 έως 14.5 και 14.31 του παραρτήματος της Α.1138/2020 π.χ. Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών και υπηρεσιών,εισαγωγές, ΕΦΚΑ)
– Για ορισμένη περίοδο (1.1.2023 έως 31.12.2023) παραστατικά ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνίες, ύδρευση, διόδια, τραπεζικά έξοδα κ.λπ.  (14.30 του παραρτήματος τη Α.1138/2020)
– Και παραστατικά από 14.31,15,16 (συμβόλαια, πιστωτικό ημεδαπής/αλλοδαπής )
Έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης Φ.Π.Α. (μήνας ή τρίμηνο) [Ειδικά για τις οντότητες που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.]
Ειδική φόρμα καταχώρησηςΣυναλλαγέςΧρόνος διαβίβασης 2024
Για οντότητες που έχουν δικαίωμα χρήσης της  ειδικής φόρμας καταχώρισης (ανεξαρτήτως ακαθαρίστων εσόδων) 
Εγγραφές μισθοδοσίαςΔιαβιβάζονται έως την υποβολή της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρου (σε μηνιαία βάση)
ΑποσβέσειςΈως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
Χαρακτηρισμός έξοδα τιμολόγησης και έσοδα αυτοτιμολόγησηςΈως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης Φ.Π.Α. (μήνας ή τρίμηνο) [Ειδικά για τις οντότητες που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.]

Επιμέλεια: Επιστημονική ομάδα Taxheaven