Η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΕ ιδρύθηκε το 2016 και δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, απευθυνόμενη σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. Η εταιρεία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υποστήριξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στους τομείς της μεταποίησης, των υπηρεσιών, του εμπορίου, του τουρισμού αλλά και της αγροτικής επιχειρηματικότητας.

Διαθέτει στελέχη και συνεργάτες με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, μεγάλη εμπειρία και επαγγελματική γνώση που διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας. Η πολιτική της εταιρείας βασίζεται στην παροχή υψηλού επιπέδου και ποιότητας υπηρεσιών μέσω της συνεχούς υποστήριξης και εξυπηρέτησης των αναγκών των πελατών της.

Υπηρεσίες για επιχειρήσεις και ιδιώτες

Επενδύουμε συνεχώς στην ανάπτυξη του γνωστικού αντικειμένου μας, θεωρώντας ότι είναι σημαντική για την παρακολούθηση των συνεχών εξελίξεων και με στόχο τη διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Πιο συγκεκριμένα παρέχουμε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Επιδοτούμενα προγράμματα

Διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στην διαχείριση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Αναπτυξιακού Νόμου. Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου, την διοίκηση και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου και την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης μέχρι την ολοκλήρωση του.

Περισσότερα

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Παρέχουμε εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξή τους. Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, προσπαθούμε να συµβάλλουµε θετικά, προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις σε θέµατα ανάπτυξης, εκσυγχρονισµού και αναδιοργάνωσης.

Περισσότερα

Συστήματα ποιότητας

Σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες παρέχουμε διαπιστευμένες πιστοποιήσεις από καταξιωμένους φορείς που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προτύπων και επιχειρηματικών κλάδων. Μελετούμε, σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε τις διαδικασίες που χρειάζεται η επιχείρηση σας για την επιτυχή οργάνωση, εφαρμογή και διαχείριση του συστημάτος ποιότητας.

Περισσότερα

Οργάνωση επιχειρήσεων

Η βέλτιστη οργανωτική δομή για μια επιχείρησης αποτελεί τη βάση για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της. Παρέχουμε υπηρεσίες οργάνωσης και αναδιοργάνωσης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς μέσα από μια διαδικασία ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, εντοπισμού των προβληματικών πεδίων και προτείνοντας λύσεις βελτίωσης.

Περισσότερα

Μελέτες - έρευνες

Η εταιρεία παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που αφορούν στην εκπόνηση επιχειρηματικών και οικονομοτεχνικών μελετών καθώς και ερευνών αγοράς με σκοπό τον καθορισμό της στρατηγικής ανάπτυξης της επιχείρησης, την χρηματοδότηση ή την προσέλκυση κεφαλαίων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, την επέκταση σε νέες αγορές.

Περισσότερα

Ασφάλιση

Σε συνεργασία με επιλεγμένες ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουμε ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες για επιχειρηματικούς πελάτες και ιδιώτες. Οι τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι οι ασφαλίσεις ζωής και υγείας καθώς και οι γενικές ασφαλίσεις. Παρέχουμε σε κάθε πελάτη το ασφαλιστικό πρόγραμμα που καλύπτει τις ανάγκες του.

Περισσότερα