Σχέδια βελτίωσης 2017

Δικαιούχοι

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
- Να είναι κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης.
- Να έχει ηλικία 18 - 60 ετών.
- Να μην είναι συνταξιούχος πλην σύνταξης αναπηρίας.
- Να έχει υποβάλλει την αίτηση ενίσχυσης - δήλωση καλλιέργειας για το 2017.
- Να είναι εγγεγραμμένος ως επαγγελματίας αγρότης ή νέος γεωργός του Μέτρου 6.1.
- Η τυπική απόδοση της καλλιέργειας να είναι τουλάχιστον 8.000 €.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
- Να έχει κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.
- Να έχει υποβάλλει την αίτηση ενίσχυσης - δήλωση καλλιέργειας για το 2017.
- Να έχει εξουσιοδοτήσει φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες του προγράμματος.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
- Να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο.
- Να έχει τις 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και ο μέσος κύκλος εργασιών να είναι μεγαλύτερος των 30.000 €. Σε περίπτωση μη ύπαρξης 3 χρήσεων, θεωρείται νεοσύστατος και είναι επιλέξιμος.
- Να έχει εξουσιοδοτήσει φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες του προγράμματος.

Τι επιδοτείται

Για τη Δράση 4.1.1 είναι επιλέξιμες οι κάτωθι δαπάνες:
- Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων.
- Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
- Διαμόρφωση και περίφραξη περιβάλλοντος χώρου.
- Αγορά καινούργιου οχήματος για συγκεκριμένες κατηγορίες αγροτών.
- Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών.
- Γενικές Δαπάνες όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων.

Για τη Δράση 4.1.3 είναι επιλέξιμες οι κάτωθι δαπάνες:
- Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων.
- Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων.
- Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για τη χρήση ΑΠΕ για την κάλυψη ιδίων αναγκών.
- Γενικές Δαπάνες όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων.

Ποσό και ποσοστό επιδότησης

Δράση 4.1.1: Για επενδύσεις φυσικών και νομικών προσώπων ο προϋπολογισμός έργου μπορεί να φτάσει έως και 200.000 €. Μπορεί να είναι και μεγαλύτερος των 200.000 € μέχρι και τις 500.000 € με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Για συλλογικές επενδύσεις ο προϋπολογισμός έργου μπορεί να φτάσει έως τις 500.000 ευρώ. Μπορεί να είναι και μεγαλύτερος των 500.000 € μέχρι και τα 2.000.000 € με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της Ομάδας ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι Ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 €.

Δράση 4.1.3: Για επενδύσεις φυσικών και νομικών προσώπων ο προϋπολογισμός έργου μπορεί να φτάσει έως και 150.000 €, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται έως και τις 200.000 €. Για συλλογικές επενδύσεις ο προϋπολογισμός έργου μπορεί να φτάσει έως τις 150.000 €. Μπορεί να είναι και μεγαλύτερος των 150.000 € μέχρι και τις 500.000 € με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της Ομάδας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι Ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 150.000 €.

Το ποσοστό ενίσχυσης και για τις δύο Δράσεις κυμαίνεται από 40 έως 60% ανάλογα την περιοχή παρέμβασης και την ιδιότητα του δικαιούχου.

Διαδικασία

Οι περίοδοι υποβολής αιτήσεων στήριξης, το χρονοδιάγραμμα έκδοσης αποφάσεων έγκρισης και το όριο των πιστώσεων, η διαδικασία υποβολής, εξέτασης και αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι του προγράμματος θα προσδιορίζονται αναλυτικά στο θεσμικό πλαίσιο του μέτρου και στην απόφαση πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης της οικείας Περιφέρειας.

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων αναμένεται να ανακοινωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.