Υπηρεσίες διαχείρισης χρέους

Η εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης χρέους σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας με στόχο την αναδιάρθρωση των οφειλών. Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις σε θέµατα διαχείρισης χρέους και αναδιάρθρωσης οφειλών επιχειρήσεων με στόχο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση ρεαλιστικών και υλοποιήσιμων προτάσεων, στο πλαίσιο της υποστήριξης της βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

Με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών (Ν.4469/2017) εισάγεται µία οργανωμένη εξωδικαστική διαδικασία για τη συνολική και µακροπρόθεσµη ρύθµιση των χρεών των επιχειρήσεων, οι οποίες αδυνατούν να εξυπηρετήσουν όλες τις συσσωρευθείσες οφειλές τους.

Ο σκοπός του είναι να δώσει την ευκαιρία στους οφειλέτες - επιχειρηματίες να ρυθμίσουν τα συνολικά χρέη τους ταυτόχρονα προς όλους τους πιστωτές τους, δηλαδή, την Εφορία, τους Ασφαλιστικούς Φορείς, τους ΟΤΑ, τις Τράπεζες και τους λοιπούς ιδιώτες προμηθευτές. Βασική επιδίωξη είναι να δοθεί η ευκαιρία σε βιώσιμες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμών αλλά και σε αυτές που βρίσκονται σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας, να ελαφρυνθούν.

Μέσω μίας οικονομικά ορθολογικής διευθέτησης οφειλών που έχει ως απαρχή το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών της ίδιας της επιχείρησης με βάση τις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής της για τα επόμενα έτη, δηλαδή μέσω ενός βάσιμου ή απλώς λογικού σχεδίου, μπορεί να επιτευχθεί ρύθμιση μετά από διαπραγμάτευση με τους πιστωτές, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει γενναίες μειώσεις επιτοκίων, επιμηκύνσεις περιόδου αποπληρωμής, πάγωμα και διαγραφές οφειλών.

Προβλέπεται ρητά ότι η φορολογική διοίκηση και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης συµµετέχουν µε σκοπό τη διαπραγµάτευση βιώσιµων λύσεων ρύθμισης έως 10 έτη (120 δόσεις), προσαρµοσµένων στις ανάγκες της επιχείρησης.

Με τον αναμορφωμένο Πτωχευτικό Κώδικα δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε όσους ιδιοκτήτες ή μετόχους εταιρειών είναι συνεργάσιμοι στη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας. Στον Νόμο περιγράφεται η δυνατότητα του οφειλέτη να βγει ξανά στον επιχειρηματικό στίβο εφόσον το πτωχευτικό δικαστήριο τον κηρύξει «συγγνωστό».

Με τις νέες διατάξεις σε δύο χρόνια από την πτώχευση υπάρχει η δυνατότητα δικαστικής απαλλαγής των υπολοίπων των χρεών τους. Ο επιχειρηματίας, ως φυσικό πρόσωπο, αφού υποβάλει σχετική αίτηση και μετά την παρέλευση δύο ετών από την κήρυξη της πτώχευσης μπορεί να πετύχει απόφαση που θα τον απαλλάσσει ακόμη και πλήρως από το υπόλοιπο των απαιτήσεων των πιστωτών του που δεν ικανοποιείται από την πτωχευτική περιουσία.

Συντομεύεται η διαδικασία της εξυγίανσης και παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής με την πιθανότητα αφερεγγυότητας, δηλαδή ακόμη και σε επιχειρηματίες που βλέπουν για παράδειγμα ότι δεν θα μπορούν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Θεσπίζεται σειρά ρυθμίσεων όπως η επιμήκυνση της διάρκειας των αποπληρωμών, η μείωση των επιτοκίων, η απομείωση οφειλών και η κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων του οφειλέτη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύσει η συμφωνία εξυγίανσης είναι η επικύρωσή της από το πτωχευτικό δικαστήριο, το οποίο συνεδριάζει μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης για εξυγίανση.

Read more: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 4
502 00 ▪ Πτολεμαΐδα
T. 2463301308
M. 6981885037
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων

Κατηγορία Α
Επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα που θα συσταθούν μετά τις 07/11/2017 και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β
Επιχειρήσεις μόνο τουριστικών καταλυμάτων που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι τις 07/11/2017 ισχύουν σωρευτικά:
1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ 41.20.20.01 ή 41.20.20.02.
2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης / εταιρείας δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

- Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.
- Μηχανήματα, εξοπλισμός, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.
- Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
- Προβολή / Προώθηση / Συμμετοχή σε εκθέσεις.
- Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού και υπηρεσιών φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου.
- Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού.
- Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής / μικτής χρήσης.
- Αμοιβή συμβούλου.

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000 έως 400.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 45% των επιλέξιμών δαπανών και αυξάνεται στο 50% στην περίπτωση δημιουργίας μιας θέσης μερικής απασχόλησης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 18/12/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 28/03/2018.

Read more: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - Β

Σχέδια βελτίωσης 2017

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
- Να είναι κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης.
- Να έχει ηλικία 18 - 60 ετών.
- Να μην είναι συνταξιούχος πλην σύνταξης αναπηρίας.
- Να έχει υποβάλλει την αίτηση ενίσχυσης - δήλωση καλλιέργειας για το 2017.
- Να είναι εγγεγραμμένος ως επαγγελματίας αγρότης ή νέος γεωργός του Μέτρου 6.1.
- Η τυπική απόδοση της καλλιέργειας να είναι τουλάχιστον 8.000 €.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
- Να έχει κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.
- Να έχει υποβάλλει την αίτηση ενίσχυσης - δήλωση καλλιέργειας για το 2017.
- Να έχει εξουσιοδοτήσει φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες του προγράμματος.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
- Να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο.
- Να έχει τις 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και ο μέσος κύκλος εργασιών να είναι μεγαλύτερος των 30.000 €. Σε περίπτωση μη ύπαρξης 3 χρήσεων, θεωρείται νεοσύστατος και είναι επιλέξιμος.
- Να έχει εξουσιοδοτήσει φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες του προγράμματος.

Για τη Δράση 4.1.1 είναι επιλέξιμες οι κάτωθι δαπάνες:
- Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων.
- Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
- Διαμόρφωση και περίφραξη περιβάλλοντος χώρου.
- Αγορά καινούργιου οχήματος για συγκεκριμένες κατηγορίες αγροτών.
- Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών.
- Γενικές Δαπάνες όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων.

Για τη Δράση 4.1.3 είναι επιλέξιμες οι κάτωθι δαπάνες:
- Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων.
- Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων.
- Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για τη χρήση ΑΠΕ για την κάλυψη ιδίων αναγκών.
- Γενικές Δαπάνες όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων.

Δράση 4.1.1: Για επενδύσεις φυσικών και νομικών προσώπων ο προϋπολογισμός έργου μπορεί να φτάσει έως και 200.000 €. Μπορεί να είναι και μεγαλύτερος των 200.000 € μέχρι και τις 500.000 € με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Για συλλογικές επενδύσεις ο προϋπολογισμός έργου μπορεί να φτάσει έως τις 500.000 ευρώ. Μπορεί να είναι και μεγαλύτερος των 500.000 € μέχρι και τα 2.000.000 € με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της Ομάδας ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι Ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 €.

Δράση 4.1.3: Για επενδύσεις φυσικών και νομικών προσώπων ο προϋπολογισμός έργου μπορεί να φτάσει έως και 150.000 €, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται έως και τις 200.000 €. Για συλλογικές επενδύσεις ο προϋπολογισμός έργου μπορεί να φτάσει έως τις 150.000 €. Μπορεί να είναι και μεγαλύτερος των 150.000 € μέχρι και τις 500.000 € με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της Ομάδας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι Ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 150.000 €.

Το ποσοστό ενίσχυσης και για τις δύο Δράσεις κυμαίνεται από 40 έως 60% ανάλογα την περιοχή παρέμβασης και την ιδιότητα του δικαιούχου.

Οι περίοδοι υποβολής αιτήσεων στήριξης, το χρονοδιάγραμμα έκδοσης αποφάσεων έγκρισης και το όριο των πιστώσεων, η διαδικασία υποβολής, εξέτασης και αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι του προγράμματος θα προσδιορίζονται αναλυτικά στο θεσμικό πλαίσιο του μέτρου και στην απόφαση πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης της οικείας Περιφέρειας.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων αναμένεται να ανακοινωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.

Read more: ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2017